Minimální náležitosti smlouvy o výstavbě

M

 

inimální náležitosti smlouvy o výstavbě stanoví komentované ustanovení.

Jsou to: 

  • údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území
  • pojmenování a označení jednotlivých jednotek alespoň číslem a umístěním s určením účelu užívání
  • určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníků určité jednotky
  • velikost podílů na společných částech
  • jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich
  • pravidla pro správu domu 
  • pravidla pro užívání společných částí
  • příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku
  • způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných prací
  • velikost spoluvlastnických podílů k domu, pokud má být dům součástí pozemku, velikost spoluvlastnických podílů k pozemku, na dobu než vznikne první jednotka
  • pokud má výstavbou vzniknout dům alespoň s 5 jednotkami, náležitosti stanov společenství vlastníků 

Ke smlouvě se přikládají půdorysy všech podlaží nebo jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů. Pokud ze smlouvy ve výstavbě vyplývá, že žádný ze stavebníků nebude vlastnit více než polovinu podílů na společných částech domu a pozemku, lze pro tento případ přímo ve smlouvě o výstavbě ujednat i osobu správce. Než strany uzavřou smlouvu o výstavbě nového domu, musí si navzájem vyjasnit svůj vztah k pozemku, na kterém se bude stavět.  Bytové spoluvlastnictví vznikne až později, až vzniknou jednotky. Do té doby je stavba v podílovém spoluvlastnictví. Je vhodně dohodnout, jak a čím bude určen okamžik, kdy se podílové spoluvlastnictví rozestavěné budovy změní na bytové spoluvlastnictví.

Smlouva o výstavbě musí být písemná, protože jí zřizuje věcné právo k nemovité věci. Pokud není ujednána písemně, je neplatná. Podpisy všech účastníků musí být ve smlouvě.

https://www.sprava-nemovitosti-praha.eu/sprava-nemovitosti-praha

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.